درباره نشریه

نشریه علمی پژوهش های مهندسی آب ایران براساس بند 2-5 آیین‌نامه نشریات وزارت عتف، مقاله‌های علمی شامل پژوهشی، مروری، کوتاه، مطالعه موردی، روش‌شناسی، کاربردی، نقطه نظر، مفهومی، فنی و ترویجی را بررسی و منتشر می‌کند. این مجله در زمینه‌های مهندسی سیستم های منابع آب، مهندسی رودخانه، هیدرولیک دریا، هیدرولیک آب های زیرزمینی و محیط متخلخل، هیدرولیک مجاری تحت فشار، هیدرولیک و مدیریت رسوب، هیدرولیک سیلاب و جریان‌های حدی، هیدرولیک زیست محیطی، تجهیزات و فناوری‌های سنجش آب، هیدرولیک شبکه آب، فاضلاب و کانال‌ها، مدل‌های فیزیکی و آزمایشگاهی در هیدرولیک، کیفیت آب و هیدرولیک آلاینده‌ها، سازه‌های هیدرولیکی و تاسیسات آبی، هیدرولیک محاسباتی، اندرکنش رودخانه با دریا، دریاچه و تالاب، اندرکنش رودخانه با آبخوان و سایر جنبه‌های هیدرولیک مقالات را بررسی و بعد از داوری منتشر می‌نماید. از مطالعات مربوط به شبیه سازی، مدل سازی، و کاربرد نگره ها و روش های مختلف تخصصی برای حل مسائل مهندسی سیستم های منابع آب، مهندسی رودخانه، و هیدرولیک آب های سطحی و زیرزمینی و سایر جنبه‌های مورد اشاره استقبال می شود.

 

عنوان نشریه:

پژوهش های مهندسی آب ایران 

شاپای چاپی

شاپای الکترونیکی:

ترتیب انتشار:

فصلنامه

سال شروع انتشار:

1400

صاحب امتیاز:

دانشگاه زابل

شیوه داوری

 دو سر کور

مجوز انتشار و حق مولف License (CC BY 4.0)

پایگاه‌های نمایه کننده:

GoogleScholar, Magiran, SID, civilica