پیوندهای مفید

انجمن بین‌المللی مهندسی و تحقیقات آب و محیط زیست (IAHR)


انجمن هیدرولیک ایران


بانک اطلاعات نشریات کشور (magiran)


پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)


پایگاه اطلاعات علمی (SID)


رتبه بندی مجلات علمی (SJR)


نشریه اکوهیدرولیک (بین المللی)


نشریه تحقیقات هیدرولیک


نشریه سازه های هیدرولیکی


نشریه علمی-پژوهشی هیدرولیک