اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر محمود رضا ملائی نیا

مهندسی عمران-مهندسی مدیریت منابع آب دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زابل

m_mollaeiniauoz.ac.ir
+98 915 144 3914

سردبیر

دکتر سید علی ایوب زاده

مهندسی عمران استاد گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

ayyoubmodares.ac.ir

h-index: 12  

اعضای هیات تحریریه

دکتر مهدی اژدری مقدم

مهندسی عمران استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه سیستان و بلوچستان

mazhdaryeng.usb.ac.ir

h-index: 9  

دکتر سید علی ایوب زاده

مهندسی عمران استاد گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

ayyoubmodares.ac.ir

h-index: 12  

دکترجواد بهمنش

مهندسی آب استاد مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه

j.behmaneshurmia.ac.ir
2348-32755338

h-index: 14  

دکتر امیر احمد دهقانی

مهندسی عمران آب استاد گروه مهندسی آب، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

a.dehghanigau.ac.ir

h-index: 13  

دکتر جمال محمدولی سامانی

مهندسی عمران-هیدرولیک استاد گروه مهندسی و مدیریت آب دانشگاه تربیت مدرس

samani_jmodares.ac.ir

h-index: 11  

دکتر مسعود قدسیان

مهندسی عمران-هیدرولیک استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه تربیت مدرس

ghodsmodares.ac.ir

h-index: 21  

دکتر محمود فغفور مغربی

مهندسی عمران-هیدرولیک استاد گروه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد

maghrebium.ac.ir

h-index: 11  

دکتر محمد علی لطف اللهی یقین

عمران استاد گروه عمران دانشگاه تبریز

lotfollahitabrizu.ac.ir
09144186490

h-index: 23  

اعضای هیات تحریریه بین المللی

Prof. Ozgur Kisi

Ilia State University

ozgur.kisiiliauni.edu.ge

h-index: 86  

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرزاد حسن پور

مهندسی آب دانشیارگروه مهندسی آب دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل

hasanpouruoz.ac.ir

خانم دکتر معصومه دلبری

مهندسی آب دانشیار گروه مهندسی آب دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل

masoomeh.delbariuoz.ac.ir

h-index: 14  

دکتر مجتبی صانعی

سیستمهای انتفال و توزیع آب دانشیار گروه مهندسی عمران پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری

saneie_mscwmri.ac.ir

دکتر بهروز کشته‌گر

مهندسی عمران دانشیار گروه مهندسی عمران دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه زابل

bkeshtegaruoz.ac.ir

h-index: 34  

مدیر داخلی

دکتر جمشید پیری

مهندسی عمران- مدیریت منابع آب استادیار گروه مهندسی آب دانشکده آب و خاک دانشگاه زابل

j.piriuoz.ac.ir

h-index: 13  

مدیر اجرایی

دکتر امیر صمدی

علوم و مهندسی آب استادیار گروه علوم و مهندسی آب دانشگاه بین المللی امام خمینی قزوین

samadiikiu.ac.ir

ویراستار ادبی

خانم دکتر فائزه عرب یوسف آبادی

زبان ادبیات فارسی دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه زابل

m_mollaeiniauoz.ac.ir

ویراستار انگلیسی

مهندس مصطفی ملائی نیا

مهندسی عمران- ژئوتکنیک کارشناس ارشد

m_mollaeiniayahoo.com

مدیر تحریریه

مرتضی صالحی سربیژن

صنایع هیات علمی دانشگاه زابل

m.salehisarbijangmail.com
09132484146