دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

پیش‌بینی جریان رودخانه با استفاده از روش ترکیبی هوشمند مصنوعی بر پایه الگوریتم پیش‌پردازش‌کننده تجزیه مد تجربی

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ijwer.2022.329325.1023

امین امیرعشایری؛ جواد بهمنش؛ نسرین فتح اله زاده عطار


ارائه‌ چالش‌های کمی و کیفی آب و مهمترین سازه‌های مربوطه و اثرات زیست محیطی آن در استان خوزستان

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ijwer.2023.405537.1039

مهدی قمشی؛ فایز فردوس پناه


شناخت درهم تنیدگی مسائل هیدروپلیتیکی حوضه آبریز فرامرزی هیرمند

مقالات آماده انتشار، اصلاح شده برای چاپ، انتشار آنلاین از تاریخ 01 آذر 1401

10.22034/ijwer.2023.409040.1040

حجت میان ابادی؛ ُسیده زهرا قریشی